Композиции: «Takayuki Iwai, Yuki Iwai, Tatsuro Suzuki»